Historie Pivovaru v Nové Pace

Nová Paka a její založení se řadí do konce 13. a počátek 14. století. S výstavbou města a se zaváděním řemesel souvisí i výstavba pivovaru se sladovnou, který byl umístěn na jižní straně pod náměstím, na pravém břehu Brdského potoka — v nynější farské zahradě.

Když za gruntovního pána Viléma Trčky z Lípy roku 1563 celé město i s pivovarem vyhořelo, udělil nástupce Burián Trčka z Lípy roku 1583 sousedům privilegii k postavení pivovaru nového. Za tuto udělenou milost platili majitelé z každého vyčepovaného sudu piva pět bílých grošů a z každé várky groše tři. V roce 1601 Jan Rudolf Trčka z Lípy osvobodil město Novou Paku od dávek a roboty, avšak s podmínkou, že obec upustí od vaření piva. Na tuto podmínku občané přistoupili a od té doby bylo pivo do Nové Paky dováženo z Dřevěnického pivovaru, který patřil vrchnosti. Po zřízení magistrátu v Nové Pace roku 1791, který již nebyl na vrchnosti závislý, si přesto šlechta činila neustále nároky na dodávky svého piva. V této svízelné situaci vedl magistrát se šlechtou vleklý soudní spor, který trval až do všeobecného zrušení roboty. Tato doba již sloužila k přípravám na vybudování pivovaru stávajícího.

Založení, výstavba, výroba

Po řadě předběžných jednání k získání potřebných financí byla svolána na den 1. dubna 1870 ustavující valná hromada zájemců s programem založení akciové společnosti pro vybudování parostrojního pivovaru v Nové Pace. Nejvyšší finanční podíl nesla obec Nová Paka.

Se stavbou bylo započato 29. března 1871 stavitelem F. Wolfem dle vyhotovených plánů pražské firmy J.V. Novák. Počáteční provoz pivovaru byl zahájen 25. července 1872, a to v základních budovách varny, spilky, sklepa a omezeného prostoru sladovny.
Výroba i odbyt urychleně stoupaly, tak se po necelém desetiletí provozu projevila neodkladná potřeba další dostavby — probíhá výstavba dalších ležáckých sklepů, spilky, lednice, strojovny a půdních prostor pro sklad ječmene a sladu. S růstem výroby se projevila i potřeba rozšíření vodního zdroje. V r. 1903 je vyzděna studna u sochy panny Marie v Loučení u Přibyslavi a rozhodnuto o položení 800 m dlouhého vodovodního potrubí ze studny do pivovaru.

Vlastní výroba sladu již po několik minulých let nestačí pokrýt spotřebu na várky, proto je rozhodnuto o dostavbě sladovacích humen s nástavbou obchodních místností a nové lednice ve dvoře závodu. Dostavba byla předána r. 1905. Tendence stoupajícího odbytu i docilovaných zisků dává možnost k rychlejšímu kroku v doplňování staveb i strojního zařízení, proto je v r. 1906 provedena stavba a uvedení do provozu druhého nového parního kotle.

Díky dobrým výsledkům z let minulých bylo možno splnit požadavky okresního hejtmanství na opravu stávajícího pivovarského hostince čp. 17/18 na náměstí — dnešního hotelu Centrál.
Bylo rozhodnuto o rozboření staré budovy a postavení nového hotelu se stávajícím sálem a tehdy komfortním vybavením. Hotel byl uveden do provozu r. 1908.

Válečná období

Další léta až do roku 1914 se vyznačují stále rostoucí krizí všeho průmyslu z důvodu nedostatku peněz a snižování odbytu. Díky tomuto vývoji nebylo do pivovaru nic investováno a byly prováděny jen nejnutnější opravy. Během válečných let 1914 — 1918 je zaznamenán citelný pokles, chybí vstupní suroviny, jsou používány náhražky. Válkou, která skončila 28. října 1918, byla naše země hospodářsky úplně vyčerpána.
Rokem 1925 vstupuje pivovar do období bohaté konjunktury a připravuje se na renovaci celého objektu. Příležitost se naskýtá velmi záhy, kdy pro stáří a bez nástupce ze svého oboru se sládek a soukromý majitel pivovaru v Pecce, pan Chlístovský, rozhodl odprodat svůj majetek. Byla sepsána kupní smlouva a peckovský pivovar přešel se všemi budovami, pozemky, zařízením, zásobami sladu i piva dne 1. července 1926 do majetku pivovaru Nová Paka za celkovou částku 220.000,– Kč. Vaření piva bylo na Pecce ihned zastaveno, zásoby postupně vyskladněny, provedena demontáž zařízení a budovy prodány. Tímto zásahem pivovar Nová Paka získává ucelený rajon v oblasti samotné Pecky a okolí. Výhled na dobré odbytové možnosti si přímo vynucuje výměnu zastaralých zařízení.

V letech 1927—28 jsou koupeny a namontovány pro sladovnu máčecí štoky, výtah zeleného sladu, čistící stanice na ječmen, dále pak stáčecí stroj na sudy, filtrační zařízení, nové kvasné kádě, ležácké sudy a řada dalších strojových doplňků. V tomto časovém rozmezí se již horečně pracuje na předložení rozpočtů stavebních úprav nové varny, která je nakonec uvedena do provozu za mrazové kalamity leden — březen 1929.

Dále je provedena nástavba budov, montáž nové myčky na sudy. Celá budova je opatřena novou tvrdou omítkou, střechy pokryty eternitem a byla zařízena slohová zasedací síň.

Následující léta až do II. Světové války nesou známky stability obchodu a závod je při své prosperitě pouze řádně udržován. Odtržením Sudet na rozhraní katastrů Vrchovina — Vidochov ztrácí pivovar velkou část svých odběratelů a odbyt proto klesá. Situace během II. Sv. války není pro pivovar Nová Paka tak zlá, jako za války předešlé. V roce 1941 je provedena nástavba kotelny, koupen a namontován vodotrubnatý kotel se zauhlováním a posuvným roštem, postaveny nové stáje pro koně se zasklepením i místností pro obsluhu, doplněn stav ležáckých sudů a pořízen domácí telefon s 10ti místními stanicemi.

Hned po válce byla na pivovar uvalena dočasná národní správa v čele s Vlastimilem Hendrychem a Františkem Reimanem. V únoru 1946 zaslali členové dozorčí rady dopis Okresnímu národnímu výboru v Nové Pace, ve kterém požadovali sdělení podmínek pro zrušení národní správy. Jelikož nebylo prokázáno kolaborantské jednání, byla v dubnu r. 1946 dočasná národní správa zrušena a pivovar přešel opět do rukou původních akcionářů. Tento stav trval pouze do roku 1948. Dobrý výsledek roku 1946 umožnil úpravu humen položením nového betonového podlaží, opravu celého hvozdu s novým topeništěm a výtahem zeleného sladu. V tomto roce se také uskutečňuje výstavba 4 bytových jednotek na vlastním pozemku pod pivovarem.

Období po tzv. Vítězném únoru 1948

Vydáním zákona z 1. července 1948 je pivovar Nová Paka znárodněn a přechází do národní správy, resp. pod Generální ředitelství československých pivovarů v Praze. Pivovar je uveřejněním vyhlášky s platností od 20. července 1948 začleněn do oblastního ředitelství Podkrkonošských pivovarů n.p. se sídlem v Trutnově. S platností od 29. ledna 1949 dochází ke sloučení podniků Podkrkonošských a Hradeckých pivovarů v jeden národní podnik Hradecké pivovary. V zadní části dvora proti stávající bednářské dílně je postupně likvidována zaměstnanecká jídelna s přilehlou místností na vydávání deputátního piva.
26. srpna 1972 bylo oslaveno stoleté jubileum pivovaru za účasti vedení Východočeských pivovarů Hradec Králové, n.p., zástupců ústředních orgánů (Ministerstvo zemědělství a výživy, Národní fronta apod.) a zaměstnanců jednotlivých provozoven. Kulturní program obohatily akce na novopackém sportovním stadionu, kde hrál slavný orchestr Karla Vlacha. Na ukončení oslav se konala taneční zábava v novopacké sokolovně. V roce 1972 se v novopackém pivovaru vyrobilo 65 tisíc hl. piva, zatímco v roce 1945 to bylo 25 tisíc hektolitrů.

Novodobá historie

Pivovar se sladovnou v Nové Pace byl do roku 1996 součástí Pivovarů Hradec Králové s.p. jako závod. Na tento závod byla v roce 1996 vyhlášena veřejná soutěž Fondem národního majetku a dne 1.9.1996 byl pivovar v Nové Pace prodán společnosti Městský pivovar Nová Paka a.s. Firma se postupně dostávala do platebních potíží, které vyvrcholily až konkurzem.
Konkursní správce rozhodl pokračovat ve všech potřebných provozních aktivitách pivovaru a po dobu konkursu se objem výroby dokonce mírně zvyšoval.
Koncem roku 2000 rozhodl věřitelský výbor o vyhlášení výběrového řízení na prodej majetku úpadce a dne 30. 1. 2001 odkoupila konkurzní podstatu společnost Isobuilding a.s., která na své následující valné hromadě dne 22. 2. 2001 přenesla své sídlo do pivovaru a změnila svůj název na Pivovar Nová Paka a.s.. Nedostatečné opravy a investice v období tzv. národní správy zanechaly na Pivovaru Nová Paka a.s. neblahé stopy a proto od roku 2001 probíhají rozsáhlé výrobní, technologické a stavební rekonstrukce.
V současnosti je pivovar malým nezávislým pivovarem ve vlastnictví českého kapitálu, jehož výroba se opírá o kvalitní surovinové vstupy, včetně vlastní vody a sladu, tradiční postupy a um místních pivovarských.
Pivo se prodává v tuzemsku a exportuje se do 35. zemí světa, pivovar se každoročně účastní mnoha marketingových akcí doma i v zahraničí.